Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öer NEDERLANDEN, |fr

Vijftig Vaandels Knegten , tweehonderd Paarden, driehonderd Paarden, driehonderd Delvers, en vijfenveertig Oorlogfchepen ; van vijftigduizend Guldens , tot onderfteuning der Algemeene Staaten tegen de Spanjaarden, Men verhoogde ook de Wedde zijner Doorlugtigheid , Van zesëntwintigduizend op veertigduizend Ponden in 't jaar (*).

Om de zeer verdagte oogmerken van Don Jan te doen mislukken, hadden de Algemeene Maaien een Ontwerp gemaakt van een nieuw Verbond van Verééniging, bij 't welke men beloofde, „ den Room„ fchen Godsdienst en de Gendfche Bevrediging te „ zullen voorftaan, en , behoudens de behoorlijke ge,, hoorzaamheid aan den Koning, de Spanjaards, „ met derzelver aanhang, te zullen verdrijven; altes „ tot herftel der algemeene rust en welvaart, als „ mede tot behoudenis der Voorregten en loflijke „ Gewoonten," Veelen, de meeften, traden hier in, en ondertekenden hetzelve: doch de Staaten van Holland wilden zich hier niet bijvoegen (f).

Don Jan ontving de Afgezanten van Keizer Rudolph den II, onlangs zijnen Vader Maximiliaan opgevolgd, te Marche in Famine , werwaards de Algemeene Staaten ook Gelastigden afvaardigden. Deezen wederftreefden de hoogmoedige eifchen van

Don

(*) Bor , X- B. bl. 199. 2031. 214. Kef oh van Holl. 1576. bl. 214.

(j) Bor, X. B. bl. 210. Refol. van Holl. 1576.. bl. 214.

ÜL Deel. i.St, S

Philips pfc.11. vsri Spanje.

Nieuw Verbond tusfchen de Aigein eene Smaden, waarin Holland niet treedt.

Êeurtig Edi&.

Sluiten