Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. %6g

Groote verlegenheid rees 'er uit dit Eeuwig Gebod, yt welk de Staaten van Holland en Zeeland geweigerd hadden te onderfchrijven ; dewijl het de Gendfche Bevrediging bekragtigde , konden noch de Spanjaards , noch de Roomschgezinde Staaten , de twee gemelde Gewesten beoorlogen, en de Prins behoefde Don Jan boven zich niet te erkennen, eer de Algemeene Staaten hier op befchreeven waren, en een befluit genomen hadden. Een aanzienlijk Gezandfchap vaardigden de Algemeene Staaten aan den Prins af, om zijn oordeel over het Eeuwig Gebod te verfraait , en hun tot het aanneemen van 't zelve te beweegen, Hij verklaarde met de Staaten van

Holland en Zeeland , „ dat hun het oogmerk der „ Algemeene Staaten, om de Gendfche Bevrediging „ te bevestigen, bij het Verdrag metDonjAN,kwaa„ lijk getroffen fcheen. Men verbondt in 't zelve de „ Staaten tot buitengewoone Eeden. Terwijl men „ beloofde, 's Lands Vrijheden te zullen handhaa„ ven, fchondt men ze door het gevangen houden „ des Graaven van Buuren. Vreemd, zeer vreemd „ was het, ten behoeve van een hoop eerlooze fie,, len, voor Vijanden des Vaderlands openlijk ver„ klaard , nu nog geld optebrengen. Ook vonden „ zij zich , bij de Punten van dit Verdrag, min ver„ zekerd, dan bij 't geen hun, voortijds, te Breda

„ was aangeboden. . Zij wilden , nogthans,

,, niet alleen de Gendfche Bevrediging onderhouden, „ maar zelfs het tegenwoordige Verdrag tekenen, „ indien de Algemeene Staaten hun behoorlijke verE a „ ze-

Purupa de II. van Spanje.

Antwoordvan Oramr , Ho'lana er, Zteland, wegH)~ tier Eeuwig Gebod.

Sluiten