Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. S95

de zaaken orde te ftellen. Allerftaatlijkst en kost- ] baarst werd hij hier ingehaald en verwelkomt. Zijne intrede was een zegepraal. Hem werd een open hart van louter Goud vereerd , met het opfchrift, Sincekitas; dat is ; Opregtheid. Of hij deeze betoonde met voor de gevangen Heeren tefpreeken, die egter gevangen bleeven , wordt zeer in twijfel getrokken (*).

Middelerwijl hadden de Algemeene Staaten het Ontwerp, volgens het welke zij Matthias de Opperlandvoogdij zouden opdraagen, in orde gebragt; doch het was noodig , zich van den eenen te onf. flaan , eer men den anderen aannam; hierom verklaarden zij Don Jan vervallen van de Landvoogdije. en een Vijand des Lands, hoedanig zij hem , zint! het bemagtigen van Namen, hadden aangemerkt (f) Vervolgens flooten de Algemeene Staaten eene ande re onderlinge Verbintenis , bij welke Roomfchen ei Onroomfchen elkander wederzijdfche befcherming be loofden (§)•

Het Ontwerp , Matthias voorgelegd , kwar hoofdzaaklijk hier op neder. „ De Aardshertog za den Koning en den Algemcenen Staaten trouw zweeren. De bijzondere Stadhouder, Krijg; " overften en Knegten zullen hun gelijken eeddoer

(») Hooft , I. D- bl. 547* (t) Boa, XI. B. bl. 317-

(§) Hooft , I. D. bl. 558. Thuanus , Lib. LXI' p. 123.

'hilips de II. van Spanje.

l

1 Voor-

, waarden der Land-

i voogdijfchappevan Mat-

• thias.

e

r.

Sluiten