Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

396 GESCHIEDENIS

Philips de II. van Spanje.

3

„ De Algemeene Staaten nullen een Raad van Staate „ aanftellen , om nevens hem te regeeren : naar de „ Befluitenvan deezen Raad zal zijne Hoogheid zich „ hebben te voegen. In zaaken van groot belang , „ zal hij niets mogen doen, buiten bewilliging der „ Algemeene Staaten , die zelfs dergelijke zaaken

den Aanzienlijkften en der Gemeente zullen moe„ ten voordraagen, eer zij 'er een befluit op neemen : ,, zijnde meer dan rede, dat een iegelijk zijn zeggen „ hebbe in 't geen een iegelijk aangaat : voomaam-

lijk, dewijl de oude Vrijdommen eu Landzeden „ zulks vereifchen. De Aartshertog zal de oude „ Voorregten herftellen en in gebruik brengen. De „ Algemeene Staaten zullen zo dikwijls, en zo lang „ zij het goedvinden, mogen vergaderen. De Gend„ fche Bevrediging zal Hand houden, eu de uitleg„ ging der duitlerheden in dezelve aan de Algemee„ ne Staaten ftaan. De Landvoogd zal geen groo„ ter Lijfwagt begeeren, dan hem , naar tijds gele„ genheid, door de Staaten zal worden toegevoegd. „ Hij en de Raad zullen de hooge Krijgsampten be„ geeven, bij toeftemming der Algemeene Staaten. „ Ten tijde van Oorlog, zal hij de Krijgszaaken be„ leiden , bij eenen Krijgsraad , hem toetevoegen „ door de Siaaren. Deezen behouden het beduur „ va;i > Lands Penningen aan zich. De Aanhan„ gers van Don Jan zal men , naar Itrengheid van ,, reyten , vervolden . en met het afwerpen van alle , Sloten, waar toe verlof gegopven is, voortvaaren. , De Aardshertog zal alles, wat, naa het inneemen

„ van

Sluiten