Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S98 GESCHIEDENIS

Philips de II. van Spanjtt

Vijandlijkheden.

1

halven, niet vreemd, dat men Oranje toen aangemerkt hebbe als het Hoofd des Landbeftuurs. Zo weinig hadt Matthias te zeggen , dat de Aanhangers van Don Jan hem den Griffier des Prinfen vati Oranje noemde, dewijl hij flegts te tekenen hadt, 't geen de Prins hem voorlag (*).

Maar, te midden van zo veelhaats,wantrouwens, naijvers en ftrijdigheids van belang , waar in de on1 derfcheide Magten en Hoofden der Partijen tegen elkander ftietten, eu meer hunne grootheid dan 't algemeene belang zogten, hadt Oranje het voordeel, 't geen zijn verftand en 's Volks genegenheid hem verzorgde. Doch dit was niet genoeg, om éénftemmigheid te geeven, en werkzaamheid bijtezetten aan dit vermengde en onvaste Landsbeftuur , en een groot getal kleinhartigen, die zich nog met den Koning zogten te bevredigen, in beweeging te brengen. Te vergeefsch ftelde hij den Staaten voor, een talrijk Leger te verzamelen, den veldtocht te openen , en Don Jan te verdrijven, eer hij onderftand van manrdup en geld ontvangen hadt. Der Staaten befluiteloosheid was tot hun Krijgsvolk overgeflaagen. fiiERGES en Mondragon dreeven den Graafvan Hosenlo van voor Roermonde. De Staatfchen namen :gter Bouvignes, bij verdrag, en het Slot Dispontin, tormenderhand, in (f).

Welhaast werd het voorüitzigt allerkommerlijkst.

De

(*) Tassis , Lib. IV. p. 290. (t) Bor, XL B.bl. 302.

Sluiten