Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 4«5

„ fchorst blijven tot op nader ordedeswege bij „ de Algemeene Staaten, volgens de Gendfche Vre„ de, nevens dit Verdrag ook aangenoomen, te be„ raamen (*)."

Het krijgen van zulk eene Stad , die , welhaast, weder de oude welvaard herkreeg, ichonk den Staaten moed. Diensvolgens werden de voorflagen des Konings, door den Heer «8 Selles gedaan, om alles te brengen op den voet, gelijk het ten tijde zijns Vaders Carel den V. geweest was, van de hand geweezen. Men zag toen, met opgeklaarde oogen, de onverdraagzaamheid en heerschzugt diens Keizers. De Staaten begonnen hunne kragten te bemerken, en gaven niet duifter te kennen de hoop , welke zij hadden op den bijftand van vreemde Vorften. De bemiddeling , door Graaf Orno Hendrik van Zwartsenburg onderftaan, hadt geen beter gevolg. Hij kwam van 's Keizers wege ; doch het fchijnt, dat die Vorst den heimlijken toeleg koefterde, om te beproeven, of hij de oude Regten van Oppermogenheid over deeze Landen , welken hij zich toeeigende , zou kunnen doen herleeven (t>

Naa de nederlaage te Gemhhers, bezeften de Algemeene Staaten de noodzaaklijkheid , om meer gezags aan den Prins van Okanie te geeven, en hem te gelasten, om , met toeftemming des Aardshertogs en des Pvaads van Staate} zo veel Krijgsvolks te werven ,

(») Wagenaar, Amft. UI. D. bl. 404 — 45<S. (f) Hooft, I. O. bl. 566. Bcrm. Annel,\.Pi-*f,M. G +

Pumps de II. van Spanje.

Vrugtlooze ohderhan.delingen.

Vermeerderingder

Staat~ fche Krijgsni agt

Sluiten