Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4o<5 GESCHIEDENIS

PfHUPS

de II. van Spanje.

j

Onderhandclin- , gen met Engeland en Frankrijk. '

i ( 1 I

ven, als hij noodig oordeelde. Dit btagt de onkosten van den Haat des Oorlogs tot zeshonderdduizend Guldens ter maand, gevonden door nieuwe belastingen op de Mondbehoeften, als mede de in- en uitgaande Kooproanfchappen. De Staaten van Holland en Zeeland, die, zints den aanvang des krijgs tegen Don Jan, zich wijsiijk buiten gemeenfchap van lasten met de andere Landfchappen gehouden hadden , aangezogt , om deezen te bewilligen, konden 'er niet toe verftaan, doch namen eenige Vaandels, voor eenen tijd, op hunne kosten, en lieten, eenige maanden , de Geleigelden, in Holland en Zeeland opge3ragt, volgen aan de Algemeene Staaten, dieindee5e fchikking genoegen namen. Dan de vermeerderde Krijgsmagt kon niet beletten , dat Don Jan Philip, ieville in handen kreeg, en de Prins van ParmaZhwïitrg, het Slot Valkenburg en het Steedje Daalhem /ermeefterde (*).

llugfreun kreegen de Staatfchen door den gehoopen en verzogten bijhand der Nabuuren. Koningin ïlizabeth hadt hun, in Louwmaand, bij verdrag, luizend Ruiters en vierduizend-Voetknegtenbeloofd: in, watlaater, vrijheid vergund , om honderddui:end Ponden Sterlings, onder zekere voorwaarden e Londen opteneemen: de Staaten verbonden zich, mi haar , des noods , met veertig Oorlogfcheepen li.teftaan. Zij bedong, dat de Bevelhebber haarer ,egermagt in den Raad van Staate zou worden toege-

C) Hooft, I. D. bl. 569. 574. 575,

Sluiten