Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II. van Spanje,

Legermagt der

Siaacen.,

Schaars-]

heid van

Geld.

Krijgs-

venïgtin-

gen.

i

42$ GESCHIEDENIS

ring zou hem Quesnoi, Landrechies en Bavais ingeruimd worden. En, zo men geraaden vondt, van Landsheer te verwisfelen , zou men zijn Perfoon, voor alle anderen , daar toe beroepen. Ondertusfchen hadt hij, weinig maanden geleden, zijne onderneemiug in openbaaren druk verdeedigende , verklaard , door de Nederlandfehe Heeren verzogt te zijn, om Nederland, eertijds een Leen van Frankrijk , te befchermen tegen de Spaanfche dwinglandij, en dit te doen niet uit ftaatzugt, of om de Onderdaanen tegen hunnen wettigen Heer te befchutcen, maar om een verdrukt Volk bij deszelfs Voorregten te handhaaven (f).

Hertog Casimir betuigde insgelijks, in eene Verdeediging, door hem uitgegeeven , dat zijn beftaan enkel ftrekte, om de Bondgenooten des Rijks tegen de willekeurige overheerfching van Don Jan te beschutten. Llij daagde met zijn lang verwagt Leger jp, en het veréénigde zich met dat van Bossu, omïreeks Mechelen. Dus hadden de Staaten eene Le;ermagt van vijfendertigduizend Knegten en veertien, luizend Ruiters , de hulpbenden des Hertogs vau énjou niet mede gerekend. Zij overtrof die van Don 'an zeer verre in aantal. Doch het onderhoud van ;o veel Volks was- een drukkende , en nauwlijks Iraagbaare, last voor Landen, zo verdeeld, en ge>rekkig beheerscht. Braband was uitgemergeld;

de

O Bor , xii. B. bl. 43. Cl) Hooft, ii. d. bl.5.91.

Sluiten