Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II van Spanje.

Hulïert Duip-

■*

43S GESCHIEDENIS

Bekend en beroemd als deeze maakte zich Huibert Duifhuis door zijne gevoelens, en, bovenal, door zijnen wandel. Rotterdam was zijne Geboorteftad en eerde Standplaats als Priefter. Hij hadt zijne Wuishoudfter in 't heimlijk getrouwd , en bij haar Kinderen verwekt : dit kwam, eindelijk , aan den dag, en was, benevens zijne verdraagzaame gevoelens , waar voor hij , bij eene en andere gelegenheid , uitkwam , oorzaak, dat hij zijne Geboorte- en Standplaats verliet, en zich na Keulen begaf, waar hij, in een zeer bekrompen ftaat, met Vrouw en Kinderen, leefde. Zijne Egrgenoot ontviel hem, cn hij keerde na zijn Vaderland te rug. Die van 17frecht beriepen hem tot Pafroor der St. jfacobs Kerke. Hier liet hij, eerlang, zijn afkeer van het Pausdom openlijk blijken, door het eeren der Beelden en andere begrippen der Roomfche Kerke tegentefpreeken. Ilij liet den Wethouderen aandienen, dat zijn gemoed hem drong , voortaan op de wijze der Hervormden te leeren , waar toe hij verlof verzogt ; zich . nog£han3, bereidwillig toonende, om de Beelden inde Kerk, waar hij predikte , te dulden, en in 't witte Koorkleed op den Predikftoel te verfebijnen , tot de Weihouderfchap andere orde zou gefield hebben: ?er bij voegende, dat God niet zag op het Kleed, of het wit dan zwart ware, maar op het Hart: met belofte , dat hij zijne Toehoorders tot rust en gehoorzaamheid aan hunne Overheden zou vermaanen. lioogftondthijbij.de Wethouderfchap, om zijne fAigdijke leer enyoorbeeldlijken wandel, te boek:

deeze

Sluiten