Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLAND EN, 45?

55 van de Landen van Gelre met wapenen aengegre" pen, ende overvallen hebben , Soo ist dat die van Z den Furftendomme van Gelre, ende graeffchappe | Zutphen , Die van de graelTchappen ende Landen L van Hollandt, Zeelant, Utrecht, en dieVriefche „ Ommelanden tuffchen die Eems ende Lauwerts ge. raedfaem gevonden hebben fich naerder ende par" ticulierlicker metten anderente verbynden, ende L vereenyghen, nyet omme hem van de voorsz ge" nerael Unie bij de Pacificatie totGhendt gemaeckt H te fcheyden, Maar om d zelve noch meer teftercZ ken, ende hem feluen te verfien iegens allelnconvenientien, daer Inne fi fouden moegen vallen door enyge Practycque, aenflaegen, ofte geweld van haeren vianden, Om te weeten hoe en In wat „ manieren die voorsz Provinciën hem In zulcke ge" vallefullen hebben te draegen, ende Jegens tgwelt „ van hun Vianden connen befchermen , ende om Z vorder feparatie van den voorsz Provintien enL de particulier leden van dyen te fchouwen , bly' Z vende anders die voorsz generaal Unie ende Paci„ ficatie van Ghendt In weerden, Syn dienvolgende by de Gedeputeerden van voorfz Provintien volZ, comenlyk by den haeren refpective hier toe geauZ thorifeert, gearrefteert,ende geflooten,diePoinc„ ten ende articlen hier naevolgende Sonder In allen Z, gevalle hem by desz te willen ontrecken van oft " vuyt den Heyüghe Roomfche Rycque,

i. Ende eerst, dat die voorsz Provinciën fich „ 'met den anderen verbynden, confedereren , end«

„ ver

Philips de II. van

Spanje.

Sluiten