Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

482 GESCHIEDENIS

Philips de II. van Spanje.

I

i ] ( <

c

t

i: t

v d ï v S ï g

Ti «

Voorts voegden zich niet alleen geheele Gewesten , maar ook veele bijzondere Steden , naa het fluiten van de Unie, bij dezelve, als Gend, Tperen, Antwerpen en Breda. Te 's Hertogenbosch, Brugge en in 't Land van den Vrijen nam men ook, 'choon 'er veel onlusts' tusfchen de Roomfchen en Onroomfchen rees, die tot daadlijkheid overfloeg, de 'Jnie aan. Dit gefchiedde ook elders ; doch veele ^andfchappen en Steden kwamen, vervolgens,door len kans des Oorlogs, in de handen der Spanjaarden, of lloegen tot hunne zijde over, waar door ze an de Unie uitgeflooten en voor openbaare vijanden es Vaderlands verklaard werden. Eenigen deezer, aderhand door de Bondgenooten herwonnen , zijn

1 hunne Voorregten herlteld , die anderen voor al. 30s hebben moeten derven (*).

Oranje, die, gelijk wij reeds aanmerkten , het rerk der Unie door zijnen Broeder bevorderde , voeg; zich, als hij bemerkte , dat de Unie door geneel leder/and werd goedgekeurd, openlijk bij dezelve, erzekerd, hier door geenen ondank bij de Algemeene taaten of den Aardshertoge te zullen behaalen. loe veel belangs hij 'er in Helde , blijkt uit dit zegen , hem toegefchreeven : Onderhoudt uwe Unie •el; doch ziet naarftig toe, mijne Ileeren , dat gij iet alleen bij woorden of bij gefchrift , maar ook iet de daad ter uitvoer brengt, 't geene dat het bundel-

(*") P. Paulus Ferkl. der Unie, i.d. bl. 46". iii. d, dlt

2 enz.

Sluiten