Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 499

geflaagen. Deezen weezen hun met verlies af , en de vrees dwong hun tot een Verdrag, bij 't welk zij beloofden, den Aardshertog, den Prinfe, den Algemeenen Staaten en den Stadhouder Rennenberg te zullen gehoorzaamen, en hun gefchil aan eene vriendlijke bemiddeling te zullen laaten verblijven , of langs den weg van Regten afdoen. De Geloofsvrede werd in de Stad afgekondigd , en de Hervormden kreegen twee Kerken. Rennenberg begaf zich na Drente , waar 't hem gelukte de gereezene beweegingen te ftillen (*).

Te Zutphen, Hattem en Kampen hadden de Catholijken en de Roomfche Godsdienstoefening , op nieuw, veel overlast* geleden, op het aanhitzen eeniger onverdraagzaame Leeraaren. Doch gemaatigder onder hun gaven den Graaf van Nasfau, op dat ftuk geraadpleegd , tot befcheid , dat men de Verdragen, met de Papisten aangegaan, moest houden, en geen geweld gebruiken tot het verdelgen der Afgoderij (t)«

Het Tijdperk, 't welk wij thans doorloopen, vertoont aan ons oog Reeds opborrelende onlusten, verbintenisfen zonder uitwerking , en toomlooze onderhandelingen , die de zwakheid en den argwaan dei beide Partijen aan den dag leggen. Parma, verpligi tot het wegzenden der vreemde Knegten , om de

Waa-

(*) R. Fresinga Memor.b], 160, (t) Dumbar Anal. III. p. i6> Brandt Reform. I. D bl. 642.

N 3

Philim de II. van Spanje.

Te Zutphen enz. lijdende Roomschgezindenoverlast.

IVanke*

lende ftaat der Nederlanden,

Sluiten