Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i+

GESCHIEDENIS

PlIILIPI

be II. van Spanje.

De verzekeringvan 0verijsfel 1 enz. doot \ Oranje bezorgd» 1 J i t ( v

Opftanden tegen j de Room ft hen. e

n

tt

K

d

Kornput, nog voor den avond diens eigen dags des afvals van Rennenberg , berende. Waar bij zich. Bartrold Entes , den volgenden dag , voegde, en de Stad belegerde (*). Men zegt, dat Oranje zulk een groot vertrouwen op Rennenberg hadt, dat hij de eerlte tijdingen van deezen ommekeer niet jtelooven.kon ; doch, eindelijk, gelooven moest. ZIntS dien tijd, verliet hij zich op geen Roomschgetinden, hoe getrouw zij ook fchijnen mogten (f).

Van Rennenberg's afval verzekerd , droeg de 3rins zorg voor Overijsfel en Drente. Sonoi wierp, >p zijn bevel , bezetting in Kampen ; de begonne erilerking van Koeverden en Bourtagne kon hij, bij Bafigel van geld , niet voortzetten. De Overijsfel'-.he Boeren, die, eenige duizenden fterk, ten diente van Rennenberg , de wapens hadden opgevat, edwong de Graaf van Hohenlo, die zich ook van Vdenzeel, 't welk geene bezetting hadt willen ontangen, meefter maakte (§).

De trouwloosheid van Rennenberg vermeerdere oen haat tegen de Roomschgezinden grootlijks, ï zette de Nederlanden, op nieuw , in rep en roe:. Op veele Plaatzen Bonden de Onroomfchen op gen d.e Roomfchen, die zij voor zo trouwloos als ennenberg en voor heimlijke Vijanden des Va:riands aanzagen. Te Deventer en te Zwolle vatten

de

(*) Fresinga Memor. bl. 907, HooFDT/II.D.bl.693. (t) Hoofdt, II. D. bl. 693.

r§) Boa, XIV. B. bL 18Ö. Auth.Stukk. II.D.bI.73.

Sluiten