Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der

NEDERLANDEN. 5"

oouden Kroonen , in Landerijen of in Gelde , ter keuze van den Uitvoerder: die, daarenboven , van nü af, Van alle misdaad, welke hij mogt begaan hebben, hoe groot ook, zuiver verklaard, en, was hij 't niet, Edel gemaakt wordt, metallen, diehem de hand zullen bieden: welken, bovendien , begunftigd en bevorderd zullen worden, naar den ftaat hunner perfoonen en 't belang hunner dicnfteu (*). De Adel, voor zulk een bedrijf beloofd, roept Montesoujelt uit, zulk een bedrijf bevolen als een dienstknegt van God ! Dit alles ftoot alle denkbeelden van Eer, van Zedekunde en Godsdienst omverre!

Oranje , lang voor het uitkomen van deezen Ban, des verftendigd, hadt'er de Staaten van Holland en Zee landen verwittigd, en gewenscht, dat zij denzei ven zouden beantwoorden; doch, dewijl zijne Hoog heid, bovenal, pcrfoonlijk daar in aangetast en be ledigd werd, oordeelden zij, dat hij de verantwooi ding op zich moest neemen. Zijn verzoek, om ftei ker Lijfwagt, in zulk een hachlijk lijfsgevaar , wer ingewilligd , en die met honderd en vijftig Paarde vermeerderd , tot befcherming van een zo dierba; Hoofd : de kosten hier van kwamen voor rekenir der Nadere Verèiaiglng (t). Hieröp bewoog c Prins Pieter de Villers , zijn Franfchen Hofpr diker, om een Verdeedigfchrifc opteftellen. Dee;

Vi

(*) Bor, XV. B. bl. 209. (f) Leven van Willem den I, III. D. bl. 414. tan Holl. Dec. 1580, bl. 267 —- 275.

Phieips de II. vati Spanje.

Oranje geefteene Verdee-

■ digirsg

. tegen dien Ban

' uit.

1 | .r

g e

:e l.

Sluiten