Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. 535

Doch de Prins wist dit te beletten: als mede dat Antwerpen ze door aankoop met magtig wierd B* kogt de Heerlijkheid der Stad Vlnfingen , met den Lnkleeve van dezelve , voor vijfënzevenugduizend e„ eenhonderd Guldens, en befteedde voor het Markgraaffchap Veere vierenzeventigduizend vyfhondeid Guldens (*> Over dit Markgraaffchap is , in volgende tijden, veel gefchils gereezen ,3 waar van wij opzijn plaats zullen gewaagen, thans alleen aanmerkende, dat deeze koop het gezag van Prins Willem den h zeer vergrootte, zijne magt ter zee: uitbreidde , en voet gaf tot het volvoeren van wndftrekkender oogmerken.

Zints eenigen tijd, was men bezig, om de opper, inagt deezer Landen aan den Hertog van Anjou, et de hooge overheid van Holland en Zeeland aan dei Prins van Oranje optedraagen. Doch dit alles koi met geene mogelijkheid gefchieden, zo lang men Phi

lips niet openlijk hadt afgezwooren. Zonde

zulks bleeven de harten der Ingezetenen in twijfel en zij blootgefteld aan alle de listen der Vijanden, di men, door den Koning van Spanje vervallen te ve kiaarenvandeOppermagt over deeze Landen, in éér zou affuijden, gelijk Oranje zich liet hooren, ene Staaten van Holland oordeelden hier mede,eenften mig, dat daar door alle Kwaadwilligers en Verra

de

(») Propoftie der Staaten van Holland,inV Supple; au Corps Diplom. Tom. III. P. II. p. 366. Regifler t Raade van Middelb. 1580 & 15^ f, f- 457 & 455>P 5

Philips de II- van Spanje..

, De Koning van 1 Spanje 1 vervallen verklaard van de - Opper- • r mogenheid.

s

e

s e 1-

1-

rs n.

Sluiten