Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II. vau Spanjé.

J

) j

I

£ ft z

h

536 GESCHIEDENIS

ders van den Lande zich te meer zouden openbaaren en vertrekken, tot verzekerdheid van denzelfden Lande. Deeze ftaatlijke afzweering was ook , een geruimen tijd geleden , in bewerking geweest , en nauwer aangebonden , in Louwmaand des jaars MDLXXX, op eene Vergadering .Van Holland , i« welke ook Afgevaardigden van Zeeland tegenwoordig waren. In Lentemaand diens zelfden jaars, k^am men tot het befluit, „ dat nu, noch tengee! h "en tijde, die van Holland en Zeeland met den n Koning van Spanje , of met iemand van zijnen „ wege, zouden mogen handelen , om met denzei„ ven in eenigen Vredehandel te accordeeren j maar , dat de naam van den Koning alömme binnen de „ voorfchreeve Landen, met de daad, en ten aller, eerften, zoude worden uitgedaan en achterwege , gelaaten , zo wel in het fmk der Juftitie, als in

, Commisfien, en andere zaaken van den Lande

, Dat, voorts, bij den eed, de Koning van Spanje , bij eenen iegelijk voor Vijand deezer Landen zou, de worden gehouden; dat de Zegelen van den Ko, ning terftond zouden worden gecasfeerd, enz. (*)." rot nog hadt men , fchoon de wapenen tegen den [oning voerende , zijn Naam en Zegel gebruist, elijk wij boven aanmerkten. De bepaaling, om het :rüond werkheilig te maaken, fchijnt, e^ter, geen 3 fpoedigen voortgang genomen, maar gewagt te ïbben, tot de zaak eene grooter rijpheid bekomen

hadt.

(*) Hifi. der Satisfactie van Goes, bl.81.84.86.

Sluiten