Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 573

Een verraad , van Philips reeds in den jaare MDLXXXI. listig begonnen, om Enkhuizen aan de Spaanfche zijde te brengen, doch mislukt door de tijdige ontdekking , welke Dirk Volkertszoon Koornhart den Staaten bezorgde , werd , in dit jaar, hervat, maar weder ontdekt, en door de bezetting van Sonoi verijdeld (*)•

In Friesland, en deomftreeks liggende Gewesten, zette men den Ootlog min heltig voort , dan men verwagt hadt. Verdugo poogde , doch te ver-

geefsch , de Schans te Oldenborn te bemagtigen

De Graaf van Hohenlo deedt het beleg vznLochem, twee maanden lang ingeflooten, opbreeken. Maai hij kon het verraadlijk beladderen, bij nagt, var Steenwijk niet beletten : weshalven die Stad, waa de Graaf van Rennenberg , voorleden jaar , he hoofd ftootte , in 's Vijands handen geraakte. —De Staatfchen vermeefterden het Huis te Keppel, Slot Batenburg, en de Stad Hasfelt; ook hadt «3 Bezetting van Gelder hetgeluk van Maarten Scheni zo als hij in Kieefsland kwam, opteligten en vastti

houden (t> \ 'n.:'. ,

Geen der beide Partijen waagde eenen beflisfendi flag. Zij bragten al hunne Krijgsmagt in de Ster ten , en Belden al hunne krijgskunde te werk, o deezen elkander te ontneemen. Verpligt, om die bewaaren , en 'er bezettingen in te leggen , die^

(») Hoofdt , II. D. bl. 830. (t) Zie aldaar, bl. 818. 839 enz-

Willem de I.

Het verraadenva» Enk' huizen mist.

Krijgsverrig-

ÜDgQll.

1 t

t

e ■»

n Staat van Parwa's J" Kvijgstn magt.

te

ie

e-

Sluiten