Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

585

GESCHIEDENIS

Willem de I. van Spanje.

Verrigling der Susten.

Onderhandelingen om eene vcrloeningte treffen.

De Wefhoüderfchap van Antwerpen bleef niet in gebreke, om 't gebeurde aan de Staaten der bijzondere Gewesten te doen weeten. Die van Hollana en Zeeland werden hier op befchreeven: en men verzogt Oranje, die ter gelegenheid van deezen aanflag groot gevaar geloopen hadt, in alle onderhandelingen met den Hertog,de noodige zorge voorzichzelven, als mede voor de Landen van Holland en Zeeland te draagen (*).

Hendrik de Hf. kwam met zijn Koninglijk gezag tusfchen beiden, om zijn Broeder met de Staaten te verzoenen. Zijn Afgezant de Mikambèau fchreef, iri eene openbaare Rede ter Staatsvergaderinge ge-" voerd, het gedrag des Hertogs aan eene overijling van gramfchap toe: doch dit blauwe voorwendzel werd, door het gebeurde, tastlijk wederfprooken. Oranje, wikkende, wat hij van de Spaanfchen en de Franfchen te vreczen hadt, (lelde alles wat hij kon te werk, om den Hertog van Anjou te herroepen. In den beginne vondt hij magtigen wederftand, bij een Volk, welks oude haat tegen de Franfchen, nooit geheel uitgedoofd, thans op nieuw ontltooken was(t). Toen waarfchijnüjk boodt men Willem den l. het Hertogdom van Braband aan. 't Geen hij van de iiand wees, verklaarende, geene magt te hebben om iet te befdiermen, en ook den Koning van Spanje

geen

(*) Hoofdt, II. D. 554. Refol. Heil. 1583. b!i 9.12. 3- es.

(i) Grootii Anal. p. 78.

Sluiten