Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gS9 GESCHIEDENIS

hecjfchappije ; doch men behoorde vooraf de gevolgen van zulk een befluit in overvveeginge te neemen. Is een Land , zo verdeeld in 't Staatsbeftuur en 't opbrengen der lasten , waar de Inwoonders den Koophandel verre boven den Krijg ftellen , in Haat, om de Spaanfche magt overwinnenden wederftand te bieden ? Daarenboven hadt men , door de hulpe der Franfchen, tijd, en, hier mede, veel gewonnen , een vijandlij!c Leger zien fmelten, een ander bedwingen , en Lochein , daar Gelderland en Zutphen aan hing , behouden, 's Hertogs beroeping hadt den grooten ftap, het afzweeren des Spanjaards, bevorderd , en dus den grondflag gelegd van 's Lands Vrijheid , waar op men nu te bouwen hadt. Drie

wegen Honden 'er open , '. zich met Spanje te

verzoenen, een Verdrag te maaken met den Hertog, of zich met eigen magt te befchermen.

Het eerfte zou, zijns bedunkens, geen ingang altoos vinden bij welberaadenen: het laatfle, fchoon 'tverkieslijkfte, fchcen ondoenlijk , of men moest geheel anders, dan tot nog, te werk gaan , en Herker doortasten; het tweede bleef dan over, en hadt te min zwaarigheids, daar't laatstgebeurde Anjou wijzer, en de Staaten omzigtigcr zou maaken. Raadzaam was het, eene rechtmaatige gevoeligheid te doen wijken voor de belangen van het Vaderland. Met Anjou breekende , liep men gevaar , om de wapenen van Frankrijk tegen ons te wetten, en die van Engeland ons op den halze te fchenden (*).

Eli-

(«) Hoofdt , II. D. bl S58.860 enz.

WllLEM SE I.

Sluiten