Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59*

GESCHIEDENIS

Willem

de I.

Vervolg der Onderhandelingenmee Anjou.

i i

i 1

l

den bij de Vergadering der Staaten, te dier Stede befchreeven (-*).

De aangelegenheid der Zeemagt, en het bedrijf van Parma ter zee, deedt hem terftond eene nieuwe fchikking op de Zeezaaken beraamen , die van een gewenscht gevolg was , en de Zeefchuimerijen der

Flaamingen ftremde (f). Op de Vergadering

der Staaten fchroomde Oranje , vast in zijne eens genomene befiuiten , geenzins de noodzaaklijkheid eener verzoeninge met Anjou aantedringen , als geIchikt, om den verderen voortgang van Parma te (tuiten. De vrees voor 't Spaanfche juk hadt het wantrouwen des Volks tegen de Franfche Krijgsmagt niet kunnen overwinnen. Men moest dezelve te Biervliet infeheepen, van waar zij na Frankrijk roeren , en zich vervoegden bij een Leger , 't welk ^njou bij Kamerijk zamentrok. Oranje's invloed (reeg, intusfehen , de overhand: hij vertoonde met >o veel klems de rampen, verknogt aan eene nieuwe mdcrwerping aan het Spaanfche juk , dat de Staaten len Heer de Pruneaux, Afgezant des Hertogs van Anjou, hoorden. Deeze bragt in 't midden, datde Iertog, thans 's Konings algemeen Stadhouder gevorden, meer vermogen dan voorheen bezat, omde «taaten kragtdaadig te onderfteunen , en, daarenbo-en, niet gezind was afteftaan van zijn regt, op deeze

(*) Hoofdt, II. D. bl. 873. 879. 't Leeven van mi> m den I. IIL D. bl. 561. Ct) Bor, XVIII. B. bl. 51. 32.

Sluiten