Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER

NEDERLANDEN. 597

Hendrik den IV, Koning van Frankrijk.

Bijzondere Zamenzweeringen, Volksoproeren, en groote afvallen vermeerderden de ongerustheden der veréénigde Staaten. Een Bout Bedrieger, Cornelis de Hooge, een Plaatfnijder in >i Gravenhage, wilde zich voor een natuurlijken Zoon van Carel den \ . doen doorgaan. Men zou hem zulk een droom van hoogmoed hebben kunnen vergeeven, maar ontdekte, dat hij, door den Spanjaard omg&ogt, ten oogmerk hadt, eenige Staatfche Steden te bemagcigen , en hem overteleveren. Hij werd gevat, veroordeelc en gevonnisd (*). . .

De kunftenaarijen en fchijnbaare gemaatigdheu van Farneze verwekte andere en gevaarlijke zameu zweeringen. Niet weinigen, ontrust over denvooi fpoed van Pamma's wapenen, enwanhoopende ove de inftandblijving van een Gemeenebest, door n wendige verdeeldheden vanéén gefcheürd , dagtt het raadzaamst, zich, hoe eer hoe beter, aan he. te onderwerpen, op voordedigevoorwaarden. Gra Willem van den Berg , zwak verdeed.ger v Gelderland in 't eerfte barnen der onlusten, was,( koele aanbeveeling zijns Schoonbroeders , denPrii van Oranje , tot Stadhouder van Gelderland v heeven, toen Jan van Nasfau , in den ja; IvlDLXXXI, daar van afftand deedt. Hij luiftei na de inboezemingen van Parma, beloofde hem Z phen, en met die Stad den fleutel van Gelderland

(t) Hoofdt, II. D. bl. 8 ÓS.

T4

WilleM

de Li

Cornelis de Hooge, wegens verraad, gaftraft.

i Verraad . des Graaven van " den Berg r in Gelderland.

ina af in

>P

fe

ar-

ire

de

ut-

' te

le-

Sluiten