Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. €17

ren, om de gemelde befchuldiging te ftaaven , be. ftaat hier in, dat hij de Roomch-Catholijke Geloofshelijdenisfe, in welke hij , aan 's Keizers Hof , was opgevoed, liet vaaren, om weder te keeren tot de belijdenisfe , in zijne vroegfte jeugd hem ingeboezemd. Zijn Godsdienst was in de daad niet van dien ftempel, als die der Catholijken, welken hij verliep noch ook van ééne munte met dien van een groot aantal Proteftanten , wier zaak hij omhelsde. Zijn Godsdienst leerde hem de befpiegelende Begrippen, of uitwendige Plegtigheden , niet aanzien als eene genoegzaame reden, om allen, die van hem verfchüden, te vervolgen. Maar, in eene Eeuwe van naargeestig en wreed Bijgeloof, 't welk bijkans alle de Medegenooten zijner jeugd befmet hadt, was zijti Godsdienst, overeenkomftigmetde LeerBukken, Geboden en het voorbeeld des Inftellers , vreedzaam, gemaatigd en menschlievend.

Zijne gemaatigdheid en menschliefde bepaalde ziel niet tot eenen bijzonderen Aanhang onder de Christe nen. Gelijk hij , den Roomfchen Godsdienst no| aankleevende , alles te werk Belde , om de vervol ging der Proteftanten te weeren, zo wendde hij, d Leer der Hervormden omhelsd hebbende, alles aan om de Roomfchen tegen geweid te befchermen , e hun eene vrije Godsdienstoefening te bezorgen , z verre beftaanbaar was met de openbaare ruste. Hi< uit afteleiden, dat hij geen Godsdienst in't gehe hadt, is verder gaan dan de regtmaatigdheid der ve volging te beweeren j het is even 't zelfde , als

Willem de I*

L

ï

» 1 3 T

i

r-

:e :1.

Sluiten