Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER.

NEDERLANDEN. 621

fchielijk deeden breeken. Elk Landfchap hadt zijn Raad, elke Stad haare bijzondere belangen , onderfcheiden van h algemeene lichaam der Verééniginge. Eene Stad, van geen aanbelang, kon de gewigtigfte raadflagen ftremmen. leder zogt de overblijfzels der Oppermogenheid, bij het hereifchen der Vrijheid, te behouden. Vlaanderen en Braband, Landfchappen, met welken wij ons meer hebben moeten bemoeijen, om dat ze het Tooneel der Onderhandelingen en het middelpunt der Algemeene Staaten waren, vonden zich , door eene oproerige Volksregeering, vanééngefcheurd. De tegenéénftooting van driften en belangen vermeerderde de verlegenheid. De ver. menigvuldigde Adelregeeringen derGewesten, onder worpen aan Overheden, die zij zelve vernieuwd hadden, of door den Prins aangefteld waren, verpligi zich naar elkander te voegen tot dezelfde verrigdn gen, honden gelijk met eene Volksregeering. Hun ne bijzondere belangen ftrookten zelden met het al gemeen belang. De Unie van Utrecht was alleen ii ftaat, om deeze ongelegenheden uit den weg te rui men, maar dezelve bleef lang onderfcheiden van d Algemeene Staaten , die zich aan de Gendfche Be vrediging hielden, h Was niet voor den jaar MDLXXXV, naa den afval der Waaien,en het vei lies van Braband en Vlaanderen , dat de Unie va, Utrecht de grondllag werd der Algemeene Staaten In die rijke en handeldrijvende Gewesten waren d Burgers alleen bedagt , zich binnen hunne eiger Steden te verdeedigen, zeer weinig van hun bel»

a;

Willem de I.

1

1

e e

g n

Sluiten