Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Magi'. van Paema en die der Staaten. Ontwerpen van Parma3 om Antwerpen te belegeren. De Schans Liefkenshoek door Parma vermeefterd. Parma's verdere krijgsverrigtingen. Zij mislukken voor Lillo. Slaagen te 's Heerentals en elders. Krijgsverrigtingen in Friesland, Gelderland en Overijsfel. Hohenlo tot Veldheer aangejield. Verlegenheid der Bondgenooten. Handel over de opdragt der Landen aan Frankrijk. Raadpleegingen daar over- Onderhandeling met Engeland. Raadpleegingen hier over. Vertoog van die van Gouda tegen de Onderhandelingen met Frankrijk. Redenen, door de Franfche Partij in 't midden gebragt. Be/luit tot de opdragt der Landen aan Frankrijk. De Advokaat Buis ligt zijn Ampt neder. Davidson , Afgezant van Elizabetii, komt in de Nederlanden. Gezanten aan Frankrijk. Heimlijk Berigtfchrift, door die van Holland. Komst der Gezanten in Frankrijk.- Staat deezes Koningrijks. De Spaanfche Afgezant zoekt hunne gehoorverleening te beletten. Zij worden toegelaaten. Voortgang deezer Onderhandelingen. Aanmerkingen hier over. Koning Hendrik flaat de aanbieding af. Wederzij'dfche Krijgsbedrijven. Beleg en overgave van Antwerpen. Misnoegen der Staaten wegens de overgaave ra» Antwerpen. Aldeconoe in ongenade. Tres f on g in ongenade. Vrijgefproken. Raadflag, om de Opperhcerfchappij aan Elizabeth optedraagen. Gezantfchap-na Engeland. Uitflag deezer Bezer.dinge. Leicester tot Overflen der Engelfche Hulpbenden benoemd. Zijn heimlijk Berigtfchrift der Koninginne. Maurits tot Stadhouder, Capitein-

Gene-

Sluiten