Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O U D.

Wgtiging van Groningen. Groningen en de Omme. landen aan de zes Veréênigde Gewesten als een zerende toegevoegd. Schets der Regeeringe van de V^ éénigde Nederlanden. Foordeelcn van een Boi.d e noodfchaplijk Gemeenst. Onderfoheidtusfchen Bondgenootfcbaplijke Gemeenebesten. Oorfprongvan de magt der Algemeene Staaten. Gevolgen der AfW-eJni* van Philips. Bepaaling der Algemeen Staaten- Stukken, die tot de Algemeene Suaten , leen behoorcn. Stukken, waar in de Eénflemmgh^i en waar in de Meerderheid noodig in U'aar m de Wgemeenè Staaten Seuverain zijn. Zij zi,ngeen Sou, verain in de bijzondere Provinciën. Bijzonderheden, degewoone Afgevaardigden ter Algemeene Staatsvergadering bettende. Oorzaaken ,datae Vergadenng |er Mg'taeehe Staaten ftandhoudende geworden is. Paaien van de magt der Algemeene Siaatsvergaderin,e Voorrenen van de Vergadering der Algemeene S'aaten. Afgevaardigden en Stemmen der Landfchappen. Orde in de Raadspleegingen. Voorregten der 1 Stadhouderen. Nuttigheid der Stadhoudercn in het Gemeenèbüt. Aanmerkingen over de veranderingen, in het Stadiwuderfchap voorgevallen. Betwiste fluh'*en in het Bondgenootfchaplijk Gemeenebest. Aanmerkingen over de gebreken, aan de Staatsgefieltenis fier Veréênigde Nederlanden ten laste gelegd.

TA»

Sluiten