Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

GESCHIEDENIS

Maurits.

I

VoorzorgenderBondgenoo- \ tenfl .

beeven. Het Grondgebied des Gemeenebests , te beperkt, om voor inlandfche verdeeldlieden te dug. ten, kreeg uitgeftrektheids en kragtsgenoeg, omeenen vervveerenden Oorlog te voeren, en eene ontzaglijke Krijgsmagt te vormen. Gelijk aan die geestrijke Vogten , welker fterkte toeneemt, naar maate het vat, waar in zij befiooten zijn, kleinder is, za werd de liefde tot de Wetten en het Vaderland, op een klein punt gevestigd , werkzaamer, en bragt wonderen van Heldenmoed voort. De trekken der Staatsgefteltenisfe, eerst ruw en grof, ontwikkelden sn vormden zich. 't Werktuig der Staatkunde begon een geregelden loop te neemen.

Het oog , vermoeid van bloedige of droeve tooneelen te zien, zal zich eindelijk verlustigen door 't befchouwen van 't bekoorlijk beeld, 't welk Rijkdom , Wetten en Vrijdom vertoont, 't Gemeenejest krijgt vastheid, fterkte, en verfchijnt , met luiter, in het ftelzel van Europa. De gelukkige lig;ing van 't zelve , de Zeemagt , en het opgewekt /ernuft der Ingezetenen Hellen het in ftaat, om, rader andere hemelftreeken , eene magt te grond'esten, die een fchrik werd zijner Vijanden, en een 'oorwerp van nijd zijner oude Vrienden. Dat wij >ns haasten, om tot de Gefchtedenis te treeden, die >ns dit heerrijk Tafereel zal voor oogen houden.

De boosaartige blijdfchap over den dood van Wit.em den I , welke de Koningsgezincien ftaatkundig 'erborgen , of, op de onbetaamelijkfte wijze, veroonden , vermeerderde den moed der Bondgenooten.

Sluiten