Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Maurits.

verrigtingen voegde Farneze al den invloed van onderhandelingen en de glimpige bekoorlijkheid van beloften. Totnogtoe, liet hij zioh verluiden , hadt men min de Nederlanden, dan den Prins van Oranje beöorlogd, die hun tegen hunnen Vorst hadt opgeftookt, alleen om zijner Staatzugt en Geraaktheid voldoening te verfchaffen. De wraak des Hemels, nedergedaald op deezen, de édnige oorzaak des opHands, dien Verbreeker der Verbonden, wees het Volk, door hem misleid, aan, om tot gehoorzaamheid wedertekeeren. 't Was een toppunt van onzinnigheid, hoope tefcheppen, dat zij degedugteovermagt der Spaanfche Monarchy zouden kunnen wederftaan. — I" de daad , behalven de Bezettingen, hadt Parma meer dan achttienduizend man te velde: de Staaten, daarentegen, flegts drieduizend Voetknegten en vijfentwintighonderd Ruiters (*). Doch , ondanks deeze zwakheid in krijgsmagt , de afval van zo veele Bondgenooten, de vermeerdering der belastingen, de opeenvolgende regendagen, ja, ondanks het verlies van 't Opperhoofd, waar aan 't Gcmeenebest het beftaan verfchuldigd was , bleef men onverfchrokken. In de aanbiedingen van de zijde der Spanjaarden zag men veel meer gevaars, dan zekerheids : de fchrik voor 't verlies van Eurger- en Godsdienst-vrijheid baarde , bovenal, eenen ongekreukten moed. De Staaten derLandfchappen kwamen

(*) Ri<.Yt>, IH. B. bl. 5r. Hoofdt, H.D.bl. 9»?,

Sluiten