Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

ÜAüRITs,

Raadplegingen daar over.

herwaards te fchikken , om 's Prinfen plaats te be»

kleeden. Op deeze maare , toonde het Hof van

Frankrijk , voorheen koel 9 meer genegenheids tot het aanvaarden van dit aanbod. Het hoopte, dat Holland en Zeeland zich bij de andere Gewesten zouden voegen, en dat de verlegenheid , waar in zij zich allen bevonden, hun tot het toeftaan van gunftiger voorwaarden, dan zij den Hertog van Anjou hadden willen toeftaan , zou beweegen. Deezen eischte het ook ftellig, hij vorderde Plaatzen van meer aangele^ genheids, dan Ooftende en Sluis, ten onderpand, en wilde de zes- of zevenduizend man , door de Bondgenooten verzogt, niet laaten volgen, zonder uit den Afgezant Pruneaux te weeten , wat 'er van de zaak was.

De Algemeene Staaten, te Delft vergaderd, hoorden het verflag der Gemagtigden , en de voordellen van Pruneaux , met hun uit Frankrijk herwaards getoogen. Die van Braband , Vlaanderen en Mechelen verklaarden zich, mits zij vrijheid van geweeten en hunne Voorregten behielden , en hulp,naar eisch des noods, kreegen, gereed, den Koning al het gezag der voorige Hertogen optedraagen. De Gelderfchen verzogten, eerst verflag te mogen doen. Die van Utrecht en Overijsfel betuigden , nooit last gehad te hebben, om met den Hertog van An'ou of met den Koning te handelen, en dus dien eerst te moeten haaien. De Friezen hielden zich agterlijk , met bijtebrengen , dat het hun, die zo verre lagen , niet voegde de andere Landfchappen

voor-

Sluiten