Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. *5

geene fcbatüngen belast, zonder daar in tebewil3) ligen. Een Godsdienst, dien hij in zijne Staaten „ duldt, zal hij ons gaarne vrij laaten oefenen. De ,, vrees voor eenige kuiperij met Spanje zal hem o„ verbaalen, om de Ampten veel eer aan Protejtan„ ten, dan aan Roomfchen te geeven. Bij zijne af„ lijvigheid wordt ons voorüitzigt nog gunfliger, „ naardemaal Hendrik , Koning van Navarre , de „ vermoedelijke Erfgenaam der Franfche Kroone, „ den gezuiverden Godsdienst nevens ons is toege„ daan (*)."

Deeze fchoonklinkende redenen, of liever de vrees ] voor 't nog haatlijker juk der Spanjaarden, baarden ' meer kragts dan het Vertoog der Tetrenpartije. d Maar, om de Vrijheid niet, dan bij het nijpen des d uiteruen noods, opteöfFeren, befloot men , Frank- / rijk en Engeland te verzoeken, om de befcherming ' deezer Landen gezamenlijk op zich te neemen : en in gevalle de Koning van Frankrijk zulks mogt wei-' geren, dat men hem dan, met kennis enbewiUigini» der Koninginne van Engeland , voor Prins en Heer zou ontvangen, op voorwaarden, nog nader te beraamen. In 't einde befloot men ter Algemeene Staatsvergadering , de Hooge Overheid deezer Landen optedraagen aan den Koning en de Kroon van Frankrijk. Overijsfel bleef weigeren. Gouda verklaarde zich openlijk voor de zijde van Engeland en heeft, voor zo verre bekend is , het ingeleverde*

VerCO Hoofdt , II. D. bl. 929,

Maurits.

Jefluit 31 de pdragt a Lar;n aan

'rank* jk.

Sluiten