Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLAND E N. 47

durven waagen, en, befchaamd over deeze blooheid, de leugentijding gebragt, dat de kunst niets hadt uitgewerkt. Op den derden dag kresgen zij eerst « door Hohenlo , berigt van de waarheid. Veel te laat. Pakma hadt reeds de geleeden fchaade herfteld, en de Schipbrug derwijze veranderd , dat dezelve, andermaal, zo veel gevaars niet liep van dergelijk een toeleg. Ook ondernam men het eenen andermaal vrugtloos. Zo liep desgelijks af het gebruik van een lomp diepgaand Vlot, doordeKundigen van den beginne gewraakt, doch van 't Gemeen zeer gefchikt geoordeeld,om's VijandsSchansfen en Brug mede te beftooken. De dwaaze waan en onkunde hadt 'er den zwellenden naam van Fin de la Guerre, 't Einde des Oorlogs , aan gegeeven. In Pauma's handen gevallen , belachte hij dien onkundigen houtftapel, en deedt denzelven , als nutloos, floopen.

Het bemagtigen van den Kouwenfteinfchen Dijk beftondt Hohenlo in den beginne metzovëelmoeds als gelaks, doch de Spanjaarden ontweldigden hem het behaalde voordeel weder, en kreegenalleSchansfen in. De Belegerden, van alle zijden ingeflooten, begonnen de beginzels van gebrek te fmaaken , zagen grooter voorüit , en geen ontzet, hoe dikwijls ook beloofd , tijdig genoeg te gemoete. Alle welfpreekenheid van Aldegonde mogt niet meer baaien : de oproerigen dreigden hem den dood : en hij vondt zich , in 'c einde, gedwongen, met Parma in onderhandeling te treoden. IJdel waren zijne poo-

gingen,

Maurits,

Sluiten