Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Malrits.

Gezantfchap na Engeland.

52 GESCHIEDENIS

Franjche hulpe verftooken zagen ; teffens betuigende, dat haare zugt tot behoudenis en welvaart deeeer Landea, met den tijd, veeleer toegenomen dan verzwakt was. Haar GezantDavidson verzekerde, dat zijne Meefteresle gereegen was , hier van blijk te geeven. Deeze aanblik van hoope bragt Staatsvergaderingen te wege, waar in men beraadOaagde over het aanbieden der Hooge Overheid aan Elizabeth: of, zozijzemogt afwijzen, om haaren onderftandte verzoeken. Amfterdam en Alkmaar maakten , in 't eerst, eenige zwaarigheid. Gouda kon tot het opdraagen der Opperheerfchappije niet worden overgehaald (*).

Twaalf Gezanten werden 'er afgevaardigd, die, den zesden van Hooimaand , te Londen kwamen, en, drie dagen laater, ter gehoor werden toegelaaten. Eer zij daar verfcheenen, was 'er iets gebeurd , 't welk hunne zaak zeer fcheen te begunftigen. Philips hadt een algemeen beflag doen leggen, niet alleen op alle Hollandfche en Zeeuwfche, maar ook op alle Hoogduitfche , Oosterfche en Engelfcbe Schepen. Dit bewoog veelen van den Raad der Koninginne, om haar tegen Philips optezetten , met te beweeren: „ Het is te vorgeafsch, dien onverzoen.

baaren Vijand van Vorften en Volken te fpaaren.

Zijne verbintenisfen met de Koninginne van Schot„ land , met de Oproerigen in Ierland, of liever

„ zijn

(*) Bon, XIX. B. bl. 6?. RefohHoU. 1585. Hoofdt, II. D. bl. 1026". Straba Dec. II. Lib.VH.p. 3°7-

Sluiten