Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Maurits.

Leicester tot Overften óer EngclfcheHulpbeR den benoemd.

58 GESCHIEDENIS

voering haarer oogmerken koos zij den Graaf van Leicester.

Wij moeten deezen Man , die, onder fcbijn van Helper, den Lande zo veel kwaads brouwde , doch minder , dan hij beöogd hadt , uitvoerde , nader doen kennen. Robert Dudley , Graaf van Leicester, was de Kleinzoon van Edmond Dudley , onder de regeering van Hendrik den VII. van zeer veel invloed* , doch onder die van Hendrik den VII!. onthalsd : een zelfde lot ,hadt zijn Vader getroffen, onder Maria, omdat hij de Kroon op't hoofd zijner Schoondogter , Joanna Gray , hadt poogen te zetten. ZijnBroeder Gilford deelde in zijns Vaders ongeluk. Robert, in de gevangenisfe geworpen, lag daar den grondflag van het weder opbouwen zijner Familie. Hij deelde in 't zelfde lot met Elizajietii , en troostte haar in de kwellingen van Maria. Deeze vergat hem geenzins, toen zij tenThroon kwam. Een fchoon inneemend gelaad ,eene ernftige geftalte, befchaafdheid van zeden en een Hofiijk voorkomen wonnen het hait der Koninginne; voor deeze hoedanigheden niet min aandoenlijk dan andere Vrouwen, volgde zij deezen in de keuze haarer gunftelingen. Aan Haar hadt Leicester zijne grootheid dank te weeten: zij verhief hem tot de hoogfte Eerampten, ftclde hem in de gewigtigfte posten , en toonde eene gezindheid hemwaards, zo ongeëvenredigd aan zijne verdienften , dat dezelve, naar het gevoelen dier Eeuwe, alleen verklaard kon worden door de kragt van den invloed der Planeeten. Leicester was zo

laag

Sluiten