Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Maürits tot Stadhouder,Capi'e'mGeneraalcn Admiraal van Bolland en Zeeland aan gefield.

66 GESCHIEDENIS

Berigtfchrift, opende hij;eeniger oogen (*> Zij zagen, dat Elizabeth, edelmoedig willende Ichijnen, baatzugtiger was dan de andere Vorften , met welken men ooit wegens de overdragt der Landen handelde. Zij zogt die ten goedkoopften prijze en op het zekerde te krijgen , en het ftondt gefchaapen, dat de Nederlanden de kosten van het nieuwe juk, 't welk zij denzelven wilde opleggen, zouden behalen. .

Men nam, fchoon 't een en ander deezer Geheimenisfen bij de Gezanten en de zulken der Staaten, welken zij 'er kennis van gaven, onder een diep ftyzwijgen bedekt bleef , maatregels , om ze te doen mislukken, en volgde den wijzen raad van Barneveld. Op zijnen voorflag, werd Graaf Maurits tot Stadhouder van Holland en Zeeland verkoozen ' door de Staaten dier beide Gewesten. Op den veertienden van Slachtmaand, deedt hij den Eed , en nam zitting in den Hove. Het ontwerp zijns Berigtfchrifts liep,hoofdzaaklijk, op deezen zin uit: „ De Stadhouder , Capitein-Generaal en Admiraal „ zij gehouden de hoogheid, voorregten en welvaart " der Landen, ook de oefening van den Christlijken " Godsdienst voorteftaan , en te wege te brengen, dat Utrecht, gelijk voorheen, met Holland, Zee" land en Friesland onder zijn Stadhouderfchapver„ éénigd worde. Hij doe regt aan elk, die het hem verzoekt. Hij verleene Provifien van Kegte , en " „ dcie

(§) Hoofdt , II. D. bl. 1039,

Sluiten