Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©er NEDERLANDEN. 95

tegen de Staaten , en werd , op hunnen last, met alle zijne Papieren , in hegtenis genomen. Deeze weezen uit, dat hij verftand hieldt met Reingoud , als mede hunnen toeleg, om het vuur van twist tusfchen zijne Doorlugtigheid en de Staaten aanteftooken , en zichzelven, ten kosten der Landen, te verrijken. Men bragt deezen trouwloozen handel Leicester onder 't oog , die zich genoodzaakt vondt, zijnen trouwloozen Gunfteling vasttezetten , fchoon hij het verzogte onderzoek, en den eisch van ftraffe, Daar bevind van zaaken , verfchoof, tot hij hem gelegenheid gaf, om te ontkomen. Eerst woonde hij te Fiisfingen, onder befcherming van den Engelfchen Bevelhebber, en, toen Leicester afftand deedt van de Landvoogdije , begaf hij zich na Brusfel, waar deeze huichelaar , die zo veel ijvers voor den Hervormden Godsdienst betoond hadt , in de belijdenis van het Roomfche Geloof overleedt, zijn laatften tijd in armoede en vrees voor zijne fchuldeifcheren üi]tende (*). Paret zat, tot in den Zomer des volg^rd^n jaars , op de Foorpotrte in den Haage , en werd , onder handtasting ontflaagen , twee jaaren laater gevonnisd, om openlijk te verklaaren, berouw te hebben van alLs, wat hij ten laste der Staaten gefprooken hadt (f).

Het met allen grond verdagte gedrag van Leicêster waarfchuwde aile braave Ingezetenen , tegen

hem

(*) Hoofdt, II. D. b!. io«o. 1108.

(t) Mol- Holl. 1587. bl. 172. en 1589. bl.500.

Maurits.

Ontdekking van den üegten toeleg derlvledeftanderenvan Leicester.

Sluiten