Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maituts.

Inhoud v»n 'c Venoog tier Sraaten van H#.land, Zeeland en Friesland.

(*) Hoofdt, II. D. bl 1097. ml' bl-

44*. 493' BoR> XXI- B" bl' 5i}'

?S GESCHIEDENIS

gen (•). Te weeten , de tijd was nu geboo-

ren, dat de Staaten van Holland, Zeeland en Friesland hem een Vertoog zouden ter hand nellen , inhoudende de zwaarigheden over zijne Regeermge. De Eed van geheimhouding, bij het opfiellen van 't zelve gedaan en heilig nagekomen, bragt tewege, dat 'er niets van was uitgelekt.

Het vorderde „ het voltallig houden der Engel„ fche Hulpbenden; het monfreren en betaalen der„ zeiven, ten overftaan vaD Gemag-igden der Alge„ meene Staaten ; geene uitheemfche werving te „ doen, dan bij verlof , en geene Overften van Plaat„ zen te dellen , dan bij benoeming dier Staaten; „ het herftellen der Krijgstugt, vooral onder de Be. „ zettingen en Grensplaatzen ; geene Omflagen te doen , gelijk onlangs gefclüed was, zonder der „ Staaten bewilliging; niemand buiten zijn Gewest in regten te betrekken, waar van men reedsvoor' beelden gezien hadt; de Algemeene en Bijzondere Staaten en Wethouders der Steden in derzelver „ Agtbaarheid en Voorregten, te Utrecht, onlangs ' zo deerlijk gefchonden , te herftellen ; het Stad„ houderfchap van Utrecht te doen bekleeden door Prins Maurits van Nassau ; den vrijen Handel „ op de Landen van Bondgenooten enOnpartijdigen 11 toeteftaan; de Zeezaaken den Prins Maueits en

,, den

Sluiten