Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïq6

GESCHIEDENIS

Maurits.

i

gemoed niet hadt afgelegd. Men voegde 'er, ondef den loop des gefpreks , meer en meer bij , met name, dat hij aan Sonoi , wat Noordholland betrof, een Lastbrief gegeeven hadt, die hem tot een onaf. hanglijk Opperheerfcher maakte. Hij verzogt verfchooning ten opzigte van zommige punten , en beftondt , ten aanziene van anderen , zijnen gehouden handel te verdeedigen: maar, door de welfpreekenheid van Oldenbarneveld getroffen , en gedwongen de waarheid te erkennen , door deezen onverfchrokken Man hem onbewimpeld onder 't oog gebragt, wederfprak hij zichzelven, en bediende zich van uitvlugten , zo beuzelagtig als fchaamteloos. Eerst ontkende hij, doch bekende, door eigen handtekening genoodzaakt, een Brief gefchreeven te hebben aan Predikanten te Gorcum, om hun tot het ophitzen der moeitemaakers aantezetten. Geraakt door het treffend tafereel van de rampen en nadeelen , door cijrie Bevelfchriften den Handel en Zeevaart toegebragt, erkende hij, dat de Landen zonder den Koophandel en de Zeevaart niet hloeijen en zelf niet be* laan konden. Wat het bevorderen der Vreemdelingen betrof, dit meende hij met etn fchijn van Gods» Ijenstigheid en Christlijk Mededogen te bewimpelen. Het betaamde, was zijne taal, Christenen, ongeluk' \igen, om den Godsdienst uit Vaderland en bezittingen gezet, te onder/leunen. Dan hierop kreeg hij, iaa eene aanduiding van de verdagtheid eeniger dier Vreemdelingen met raamen , dit wel>:asfend antwoord : dat men ds Vreemdelingen gaarne wilde

voort'

Sluiten