Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 123

werd afgeleezen. De Burgerhopluiden hadden Brieven van Leicester ontvangen. Dit alles ftooktehet vuur van misnoegen en tweedragt aan : ja de Utrecht' fchen bedienden zich van verdichte Brieven (*), om het bet te doen opblaaken. Doch zij voerden hier mede minder uit dan hun toeleg : alleen werden die van Gelderland daar door bewoogen , om den Heer van Wijnbergen; en hunne overige Gemagtigden ter Algemeene Staatsvergadering te rug te ontbieden; doch zij kwamen hier mede befchaamd uit, dewijl het antwoord van dien Heer , gebouwd op bondige redenen , hun overtuigde van 't ongelijk, hem en zijnen Amptgenooten aangedaan. De Algemeene Staaten i'chreeven ook aan die van Gelderland , zich hooglijk belgende over de onwaardigheid, met welke zij een Man bejegenden , wiens werken uitweezen, dat hij den Vaderlande getrouw, onbefmet van Staatzugt, een verfoeijer van fcheurmaaking, eneenvoorftander van goede orde was (f).

Te midden van dit woelen kwam de Engglfche Afgezant,Thomas Bukhorst , over: deeze onpartijdige en agtbaare Man , van alles wel onderrigt, keurde het gedrag der Staaten goed, en verdeedigde het in Brieven aan de Koninginne, aan den Geneim-

fchrijver

(*) De verdichter was Huco Donellus , Hoogleeraar in de Regten te Leyden , die bier om , en om dat hij fmaadlijk gefprooken hadt van de Staaten en van Prins Maurits , van zijne Ampten werd afgezet. Refol. Hall. 1587. b!. 1*8. 182. 189. Revd, VI. B. bl. 5.

(f) Hoofbt, II. D. bl- 1150.

Maurits.

Bukhorst,Engehch Afgezanr, in de Nederlanden.

Sluiten