Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Matjrjts

144 GESCHIEDENIS

ze het durven waagen , om Leicester betering1 te verzoeken van 'tgeen , in den voorleden jaare, tegen de Voorregten en Verdingen gedaan was- 'Et rees een hoog, en tot vegtens toe, loopend gefchit tusfcben hun en de Engelfche Partij, onder dat zelf. de lichaam. Hier uit nam de Landvoogd gelegenheid, om 'er zes ge-zangen te zetten, door tusfchenkomst zijns bedrijfals Prounink. : doch , wanneer hij ontdekte, hoe zulk eene gewelddaadigheid groote opfpraak door 't ganiche Land verwekte, nam hij de toevlugt tot zijne g^woone leugenftreeken , en wendde voor , dat het buiten zijne kennis gefchied ware; last geevende , hun los te laaten. Om bet meefter te zijn , veranderde hij de Wethouderlchap naar zijn zin: Prounink bleef aan als Burgemeefrer en Nieuwenaar , die beweerde, dat deeze verandering aan hem} als Stadhouder , ftondt , werd meer en meer tegen de Engelfchen verbitterd (*).

Leicester , veel vertrouwen Hellende op Sonoi , die in Noordholhnd zeer groot gezag oefende,meende , in dien Oord beter, dan te Amfterdam, te zullen flaagen, en, daar het hem mislukt was ,• de Kerk te vermeefteren, ten minden de Kapelle (zo noemde men Enkhuizen) in zijne magc te krijgen. Maar hij ontving aanfchrijvens , 'c welk hem g'en gunstig onthaal beloofde , _ en niets minder behelsde, dan waar uit hij op kon maaken, de Poort geflooten te vinden : des begaf bij zich , in de Streek overnagt

heb-

(*) Hoofdt, II. D. bl. isoi.

Sluiten