Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 153

Geld altoos te kort kwam. De Koning van

Spanje vestigde toen al zijne aandagt op de toebereidzelen tot de onverwinnelijke Vloote , zich verbeeldende, dat deeze gemaklijk alles zou volvoeren, 't geen hij te vergeefsch van 't bemagtigen der Stad Antwerpen verwagt hadt. —- . Meeftervan'tgrootfte gedeelte der Nederlanden , Veroveraar van Portugal, Oppervorst van Spanje , en Beheerfcher der Indien, waande hij eene maate van magt verkreegen te hebben, die niemand konwederftaan. Frankrijk, ontrust door zijne kunftenaarijen, fcheen, verzwakt, te zullen moeten bukken onder 't juk, voor 't zelve vervaardigd, Engeland , weinig in de kunst des Oorlogs bedreeven, en vol misnoegden , dagt hem eene gemaklijke prooi, of ten minften, dat het, wanneer hij al zijne magt derwaards wendde, vermeeflerd en verplet zou worden. Het^tijdflip, waar op hij eene Algemeene Monarchy zou aanvaarden , oordeelde hij gebooren. In de daad , als wij ons de ligging van Spanje vertegenwoordigen , 't welk alle de voordeden eens Eilands en eens vasten Lands heeft, zonder de ongelegenheden, anders aan die beiden vast, bijkans ontoeganglijk aan de landzijde, voor de rest van Europa, waar het, de meerderheid ter zee hebbende, allerwegen kan doordringen , is het zeker, dat, indien 'er eenig Land is, 't welk hef harslenfchimmig ontwerp eener Algemeene Monarchy mag koefteren , het Spanje is : en, indien 'er ooit een Vorst ware, die 'er na kon dingen , was het Philips de II. Maar zijne Staatkunde , die hij K 5 waande

Maurits.

Sluiten