Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 157

„ zien hielden van middel, om zich te verzetten te„ gen de looze aanllagen der Grooten , zo waren ,, hier de Landzaaten verdeeld in twee Staaten , de

„ Edelen en de Steden. De Edelen, gehou-

„ den voor een Lid van den Staat, ten aanziene „ hunner Geboorte en Heerlijkheden , meest allen 5, voorzien van hoog, middelbaar en laag Regtsge,, bied, raadflaagden, onderling, op 's Lands zaa„ ken , en bragten hun gevoelen , nevens de Ge-

„ magtigden der Steden, ter Dagvaart in. De

„ Steden hadden omtrent eenerlei wijze van Regee3, ring, naamlijk , eene Vroedfchap van veertig, „ zesendertig , achtentwintig , vierentwintig of „ twintig Perfoonen , gekoozen uit de aanzienlijk,, ften der Burgerije , en dienende voor al hun lee„ ven , of zo lang hun Poorterfchap duurde. Aan „ hun ftondt het Hemmen en befluiten op zaaken, „ die 't Land of de Stad in 't gemeen aangingen. „ De opengevalle plaatzen werden door de overigen „ vervuld. De Vroedl'chappen kooren de jaarlijk„ fche Magiftraat, te weeten, vier, drie , of twee „ Burgemeefters, en zeven of meer Schepens. Ee„ nige Steden hadden volkomen keuze , anderen al„ leen de benoeming van een dubbel getal, waaruit „ de Stadhouder de verkiezing deedt. De Burger„ lijke Regeering, de bewaaring van 't bewind over „ de Goederen der Stad was Burgemeefteren, en de „ Regtfpraak den Schepenen aanbevolen. Voorts „ ftelde de Graaf, van ouds, eenen Hoofdofficier in „ elke Stad, om 't Regt uit zijnen naam te vorde-

„ ren.

Maurits.

Sluiten