Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Burgerlijke Vrijhad inde VerténigeeNtderlanden.

160 GESCHIEDENIS

rij in Holland en Zeeland gelegenheid , om zich ook gewigtige Voorregten toeteëigenen. Men las derzelvei" naam aan 't hoofd van openbaare Handelingen , Overeénkomften enz. , die voortijds gegeeven werden uit naam van den Schout , Schepenen , of den Raad. Dseze Volksregeeringen deeden, langen tijd, Burger-onlusten ontftaan , en kweekten dezeiven. Niet, dan aüengskens , zijn ze verzwakt,

en, in't einde, geheel vernietigd. In Utrecht

en Qverijsfel waren deeze Voorregten zeer oud , en ze zijn eerst bij de Overdragt aan Keizer Carel d^n V. verminderd , of argefchafr. In Gelderland hielden ze (land tot den jaaie MDXCI. — De Steden in Friesland hadden nooit uitgemunt in Volkrijkheid , de Handwerken waren 'er traaglijk voortgezet , en, gevolglijk , vondt men 'er zeer laat en weinig van die Broederfcbappen , door de Gilden gevormd. De Raad der Steden in Friesland maakte, vroegtijds, een afgezonderd lichaam uit,'rwelk door zichzelven bleef beftaan. Maar , ra dit Gewest, heeft het Platte Land altoos de oude Volksregeering behouden. En hier kunnen de Engdfchen nog de eerfte Grondwetten van hunne Regeeiingsgefteltenisfe vinden.

Ondertusfchcn moet reen toeftaan, dat de herftelling van de Regeering der voornaamften, in demeefte Landfchappen der Veriinigde Nederlanden, voor een gedeelte , ten oorfprong (trekt van dien vasten en eenpaarigen voet , waar op de Regeering voortgaat,

Sluiten