Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 163

tien te veel vermogenden invloed zou kunnen hebben op de Bedienaars des Regts, die van hunne keuze afhangen, heeft elk Landfchap een Hoog Geregtshof, op 't welk men zich van alle laagere Regtbanken kan beroepen. Dit zijn de gronden, waar op de Burgerlijke Vrijheid in de Veréènigde Nederlanden rust. Wanneer men getragt heeft, deeze eerwaardige Grondvesten omtekeeren ; wanneer het Krijgswezen fterk en ftout genoeg was , om zich, door eene gedrogtlijke zamenvoeging van de Wetgeevende en Uitvoerende Magt, dat geen aantemaatigen, 't welk de Vertooners van 's Lands Hooge Overheid toekomt, fchudde het Gemeenebest tot in deszelfs Grondvesten , de Staat werd gedreigd met de fchriklijkfte eigendunklijke Regeering : dan, de weezenlijke Voorregten der Landfehappen en der Ingezetenen onwaardig met voeten getreeden zijnde, hebben braave Burgers , door den fchrik gewekt, niet verzuimd, de oude gefteltenis weder te herltellen.

Deeze agtenswaardige Regeerings-gefteltenisfe is zamengefteld, zonder ongeregeldjte zijn. , De lchikking op de Wetgeevende en Uitvoerende Magt geeft 'er die vastheid en wettige heerfchappije aan, zonder welke de Wetten niet zouden kunnen gehandhaafd worden. De wijze van Regtsöefening en de Voorregten der bijzondere Landfehappen beletten, dat ze eenigzins in Dwinglandij veraartte. Metéén woord, de Wetten zijn eenvoudig en bekend , de Regters hebben niets anders te doen , dan ze op de gevallen L a toe*

Maurits.

Sluiten