Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5ö

GESCHIEDENIS

Maurits.

Handel gen, r de Bw gerUik Vilihe

Staatsbefmur en den Koophandel deezer Gewesten fpreekt, zijne vrugtbaare verbeeldingskragt meer dan de egte flukken geraadpleegd, 't Is waarheid, dat de Raaden of Vroedfchappen der Steden zich bezorgd getoond hebben, in hun lichaam aantevullen met leden , uit dezelfde Familiën genomen ( doch men kan niet zeggen, dat die Familiën Raadsheerlijke Familiën zijn: zij' blijven met de daad Burgerlijke Familiën : en dat, tegen de natuurlijke (trekking van alle Regeeringsvormen, deeze niet veranderd is in eene Regeering van Weinigen , of eene Erflijke Regeering der Voomaamften , heeft men misfehien toetefchnjven, dat 'er gelukkig in den Staat een orde van Edelen is, Deeze gewoonte, van de opengevalIe plaatzen met Lieden uit dezelfde Familiën te bekleeden, is, derhalven, niets anders c'an een eigenaartig gevolg, m 't lichaam van zulk een Beftuur te wagten : doch ontelbaare voorbeelden wijzen uit, dat men van dien regel kan afwijken: te meer, daar dezelve, wel verre van aan de Staatsgefteltenisfeverbonden te zijn , daar tegen aan zou loopen. Met het verhaten van de Onderdaanigheid aan den Koning, heeft de Gemeenebestregeering der Voomaamften zich in de Landfehappen der Steden gevestigd, en houdt daar (tand, met alle de eigenfehappen dei Oppermogenheid. m" Men kan niet lochenen , dat een Land , waar de iet Wetten zo zagt, en het Gezag zo welgevestigd is, e waar zo veele Vreemdelingen eene veilige wijk , om d de Onverdraagzaamheid en Dwinglandij te ontgaan, 1 " ge-

Sluiten