Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I76 GESCHIEDENIS

Maurits,

Verwekken op veele Plaatzen opftand.

te, door eene onverwagte muiterij des Krijgsvolks> die volftrekte Oppermagt te verkrijgen, welke zij vergeefsch gezogt hadt, door een algemeenen opftand onder het Volk te verwekken. Voor het Nieuwe Gemeenebest betoonden de Engeljchen hunne minagting : daar hun Afgezant, den Brief , behelzende Leicesters afftand van de Landvoogdije, den tweeentwintigften van Louwmaand, ontvangen hebbende, toen hij op zijn vertrek na Engeland ftondt, zijse reis niet uitftelde, om denzelven overteleveren, maar met zich nam. Hier door bevondt zichhtt Gemeenebest in 't uiterfte gevaar. De Predikanten namen het charaaer van Propheeten aan ; zij befchuldigden de Staaten van alle rampen , die den Lande troffen, en dreigden envoorfpelden den volflagenondergang des Vaderlands , wanneer het de Engelfche hulp, gelijk te dugten ftondt, zou misfen (*).

De Krijgslieden , in Haat, om meer uittevoeren, zogten de onheilfpellende voorzeggingen dier Predikanten een daadlijk beftaan te geeven. Zints eenige jaaren, was het de beftendige gewoonte geweest, hun twee derde deelen der foldije in gereed Geld te betaalen, en hun van het overige derdedeel Schuldbrieven te geeven, die, bij meerder ruimte van Geld, voldaan werden. Eénsflags vorderden zij volle betaaling, en weigerden den Staaten en Prins Maurits te gehoorzaamen, dewijl zij onder den Eed van Leicester ftonden. De Bezetting van Medenblik toonde eerst een muitend gelaad; dan fchielijk be-

fpeur-

(*) Reyd, VII. B. bl.133.

Sluiten