Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

fo$ GESCHIEDENIS

moorden des Cardinaals zeer euvel op, en verklaag de den Koning voor gebannen, indien hij denHèffi, gen Stoel niet van zijne g hoorzaamheid verzekerde; In deeze ver'egenheid deedt hij een flap, dien hij, lang geleden, hadt moeten doen , hij nam de toevlugt tot Hendluk, Koning vanNavarre. Detwee Koningen belegerden , aan 't hoofd der getrouwe Catholijken en Protejlanten , Parijs. De Poorten dier wederftreevende Hoofdftad zouden zij geopend hebben, toen Hendrik de Iü. doorflooken werd van een jongen Dominicaaner Monnik: dePredikheeren, de Geweetensgevalverklaarders en zijn Klooftefvoogd hadden hein tot dit misdrijf aangezet , deiï hemel, als het loon van Vorftenmoord, voorftellende.

De Koning van Navarre werd voor wettigen Erfgenaam der Kroone van Frankrijk verklaard van het Leger. Deeze is Hendrik de IV , de beste en grootfte der Koningen. Hij behieldt geene Aanhangers onder de Catholijken , dan door hun hoope te geeven , dat hij tot den fchoot der Roomfche. Kerke zou wedeikeeren : maar een groot aantal Grooten, van die Godsdienstbelijdenisfe, verliet zijne partij: 't zij 't hun tegenftondt, eenen Koning, den Proteflanten toegedaan, te gehoorzaacnen, 't zij de hoop hun bewoog, om, onder begunstiging der Onlusten, die het Koningrijk omkeerden, zich als kleine Vorfren te verheffen in de Landen, tot welken zij eene bijzondere betrekking hadden. On.'er het Volk Itemden bijkans alle Roomsch-Catholijken overéén, om een Vorst van

eene

Sluiten