Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïls'

GESCHIEDENIS

Maurits.

Hendrik

DE IV.

met vijf Oorlogfchependoor de Nederlandenbijgefhaa.

Breda verrast.

ne ontwerpen gehegt, niet overtuigen. Integendeel' vondt Parma, naa de overwinning in den flag bij /vri , door Hendrik behaald , zich gedrongen , tot fteun van 't Bondgenootfchap , met het grootfte gedeelte der Spaanfche Krijgsmagt na Frankrijk te trek-

ken. Staande zijn afweezen, gaf hij het Hoog-

bewind der Nederlanden aan Graaf Pieter Ernst van Mansfeld , en droeg het voornaam beleid des Oorlogs op aan diens Zoon Carel. Op deezen krijgstocht na Frankrijk hadt Parma het geluk, om Parijs te verlosfen, Koning Hendrik den IV. dwingende het beleg optebreeken.

De Feréénigde Nederlanden bragten vijf Oorlogfchepen in zee , ten dienste van Hendrik den IV, om de Kusten van Normandye en Bretagne , door Philips den II. gedreigd, te befchermen (*). Europa zag roet een oog vol verwondering, dat de Gemeenebestgezinden , die den Koninglijken Schepte* verbrooken hadden , de Regten eens Konings onderfteunden. Dit vertoon bevredigde de zodanigen, die tegen de Omwenteling te zeer vooringenomen geweest waren. De Nederlandfche Bondgenooten hadden zorg gedraagen, om de meefte magt in hun eigen Land te houden: zij vonden zich in Baat, om aanvallender wijze te oorlogen, hun Grondgebied uittettteiden, hunne Geldmiddelen te vermeerderen , en hunne Krijgsmagt te vergrooten.

Het verrasten van Breda was de eerfte ondernee»

ming

(*) Bür XXIII. B. bl. II. 12.

Sluiten