Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits,

21S GESCHIEDENIS

„ fen, wanneer hun alle gemeenfchap met de om» „ liggende Landen werd afgefneeden: alsdan kon men ze opfluiten in het jammerlijk brokje werelds, „ 't geen zij tot hunne wijkplaats verkooren hadA den (*)."

De Duitfche Gevolmagtigden , met dit antwoord afgezonden, vervoegden zich tot de Staaten , en voerden bij deezen een ftouter taal: met bedreigingen eischten zij de wedergave van 's Graavenwaard en andere Sterkten op den Buitfchen bodem , als mede de vrije vaart op den Rhijn en de Eems. De Staaten , verpligt zulke magtige Vijanden na de oo> gen te zien, gaven vrij befcheidener antwoord , dan Parma hadt doen hooren. Om hunne goede gunst te winnen , traden zij in een breed verflag van de wreedheden , die de dwinglandij der Spanjaarden hun hadr doen lijden, en gaven deezen de fchuld van alle de rampen, die het Duitfche Rijk , uit hoofde van deezen Oorlog, leedt. „ Zij waren," betuigden zij, „ genooddwangd geweest, de wapens op„ tevatten , om hunne Regten , Goederen en Per„ foonen , de eer van hunne Vrouwen en Dogters ,, te verdeedigen. Zij hadden zich verzet tegen „ Menfchen , die, naa America ontvolkt, de Ne., derlanden in een bloedbad gezet, Italië en Por„ tugal'm flaavernij gebragt te hebben, nogverfchen „ prooi' zogten , om hun onverzaadlijken bloeddorst „ te voldoen. Zij wilden den Engelfchen Throon

„ doen

ff) Grotii Hijl. p. i464

Sluiten