Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*«« GESCHIEDENIS

Keulen en Luik leveren kiagten in bij de biaaten.

Maurits.

haat en gevoeligheid zij min vreesden. De Steden, Keulen en Luik lieten, door eene bezending, bij de Siaaten klagren, van denzelfden aart als Ac Duitfche Vorftcn, inbrengen. De Bisfchoplijke Zetel deezet beide Steden werd bekleed door Ernst van Beiterf.n , regen wien de Staaten den Oud-Keurvorst Truches onderfteund hadden. Het Grondgebied van Keulen beloofden zij te zullen ontzien, mits de Stad zich , van haaren kant , volftrekt onzijdig

hieldt. Stouter taal lieten zij de Luikenaars;

hooren, hun verwijtende het vervolgen der onfchuK digen ter oorzaake van den Godsdienst, het wijkplaats en voorraad verzorgen aan de Spanjaarden; ten flot betuigende, dat zij op de vriendfehap det Staaten mogten hoopen , indien zij zich derzelver waardig gedroegen. Ondanks deeze beloften van wederzijden, moeften de Plaatzen omftreeks de Grenzen veel lijden: op dezelfde klagten paste men , bi] herhaaling, dezelfde antwoorden. De Staaten ruimden eenige Sterkten op den Duitfchen bodem in: en, fchoon dit niet gefchiedde, dan om dat, uit hoofde van derzelver verafgelegenheid, het bezettenmeerlasts dan voordeels aanbragt, klaagden zij bitter, dat At Spanjaar den hun woord niet hielden, om hun voorbeeld te volgen. Niets verzuimden zij , om den Spanjaard gehaat te maaken , en hem nieuwe vijanden op den

halze te fchuiven (*). . 't Valt ligt te bevroe*

den,

(*) Meteren, XVI. B. f. 495. Grot. Mijl. p, 147.

Sluiten