Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 221

den, dat de Staaten, die zulk een hoogen toon voerden, den voorllag van Keizer Rudolphus den II, tot het aangaan van een Vrede met Spanje, met verontwaardiging van de hand weezen (*).

Geheele Maatfchappijen laaten zich door dezelfde driften en drijfveeren beweegen, als bijzondere Perfoonen: haare moed daalt of'klimt, naar gelangevan hunne magt en die der Staaten , met welken zij te doen hebben. De Bondgenooten hadden dus langde handen vol werks gehad, om hunne eigene beperkte Grei zen, waar binnen de Vijand hun opgeflooten hieldt, te befchermen en verweerender wijze te oorlogen. Door den voorfpoed des jongftenkrijgstochts bemoedigd, werden zij tenraade den Krijg aanvallender wijze doortezetten, en hadt de Koningin van Engeland den jongen Maurits aangefpoord tot een inval in Vlaanderen (f). Eenige hunner Bezettingen waren wel aan 't muiten geflaagen , doch men hadt deeze beweegenisfen fpoedig en gelukkig geftild (§), terwijl ze in de Spaanfche Nederlanden zwaardergevolgen naa zich fleepten : van alle kanten ontftondt 'er, uit gebrek aan betaaling, muiterij , en een geheele Oord van Braband werd dermaate afgeloopen tn uitgeplunderd, a\s of 'er de Vijand verwoeftingen

hadt

(*) Refol. Heil. I59°- bl. 507.5K.514.515. (f) Reyd , VIII. B. bl. 160. Act. Publ. Angl. Tom. VII. P. 1. p. 49.

(§) Bor, XXV. B. bl, 51. XXYI. B. bl. 57. XXVII. B. bl. 14. 21.

Maurits. Rudol-

pi,us de

II. zoekt te vergaefscheene bevrediging te bewer. ken.

Voordeelige ftaat der FeréénigdeGewes- 4 tèn.

1591.

Sluiten