Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SER NEDERLANDEN.

Men begreep toen , dat de regten van Hendrik Pen IV. weldraa erkend zouden worden door £en Volk, 't welk zijne dapperheid hoog waardeerde, indien hij den Roomsch • Catholijken Godsdienst omhelsde. Zints lang hadt Hendrik beloofd, zich daar in te willen laaten onderwijzen , en geenen afkeer van die Belijdenisfe betoond. Hij zag , dat de wederftreevende hardnekkigheid der Catholijken door de verbittering der Burgeroorlogen langs hoe flerker werd, dat zijn gezag wankel zou Baan, zelfs in gevalle hij die partij mogt te onderbrengen. Ouder de Protejlanten0 die hem vergezelden, waren'er velen , die, overtuigd, dat deeze overgang tot de Roomfche Kerke noodig was tot het herBellen van den Vrede , hem raadden , de Leer der Calvinisten aftezweeren. Du Perron kreeg last, den Koning te onderwijzen. Deeze gefchilkundige Godgeleerde , die door zijn minzaam voorkomen behaagde , en door zijne welfpreekenheid overreedde , won welhaast 's Vorsten vertrouwen, 't Viel hem niet zwaar, de twijfelingen opteruimen van een Prins, die,zijne dagen tenHove en in het Veld gefleeteu hebbende, weinig geoefend was in Godgeleerde gefchilftukken. Hendrik begon fmaak te krijgen in eene Godsdiensthelijdenisfe, ' welke hem het gerust bezit beloofde van een fchoon en magtig Koningrijk. Men wil zelfs, dat in de on-> derhandelingen , in zijne tegenwoordigheid gehouden, de Proteflantfche Leeraars zich geheten, op de rederjen , door de Catholijken ingebragt, niet voldoende te kunnen antwoorden, opdat de Koning met Q 3 , voeg.

Maurit£

Hendrik de IV. gaat tot de Roomfche Kerk over.

Sluiten